یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره پمپ حرارتي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بررسي اثر پمپ حرارتي در کاهش مصرف انرژي برج هاي جداساز C2

مقادير زيادي از انرژي براي پالايش اولفين هاي سبک، مثل اتيلن، در جداسازي محصولات پليمري با نقطه جوش نزديک به هم مصرف مي شود. از آنجا که جداسازي اتيلن از اتان از نظر نيازهاي حرارتي و فني از مشکل ترين جداسازي هاست. جاي زيادي براي بهبود اقتصادي فرايند اتيلن وجود دارد. هدف اين مقاله، ارايه يک طرح صنعتي قابل اجرا براي برج هاي تقطير يکپارچه حرارتي (HIDiC) براي جداسازي اتيلن از اتان با به کارگيري پمپ حرارتي است. در اين مقاله، روشي براي ترکيب حرارتي برج ها به وسيله پمپ هاي حرارتي برقي؛ که بين مراحل مياني غني سازي و عاري سازي برج کار مي کنند ارايه مي شود. براي اين کار از يک سيکل پمپ حرارتي در ميانه برج استفاده شده است تا هزينه کل برق مصرفي را کاهش دهد. در اين بهينه سازي از مدول معادلاتي Aspen Plus بهره گرفته شده است و در تابع هدف تشکيل شده به تاثير مفاهيم پنالتي حرارتي و تاثير گلوگاهي افزايش جريان بخار در بهينه سازي توجه و حالت بهينه آن انتخاب شده است

در بهينه سازي سيستم هاي حرارتي، عموماً به يك مدل كامل از سيستم و استفاده از روشهاي عددي نياز است.در اين مقاله، بهينه سازي اگزرژي- اقتصادي سيكل سرمايش تراكمي تبخيري مورد استفاده در سرمايش ساختمان بر پايه نظريه هزينه اگزرژي (Exergetic cost) بكار رفته است. برمبناي اين نظريه، هزينه تمام جريانهاي داخلي و محصولات سيستم محاسبه مي گردند و يك تابع هدف كه مجموعه هزين ههاي سرمايه گذاري اوليه براي تجهيزات، هزينه هاي كاركرد، هزينه هاي تعمير و نگهداري و انهدام اگزرژي مي باشد، معرفي شده است. سپس پارامترهاي طراحي سيكل سرمايش در حالت حداقل هزين هها، محاسبه و ارائه شد هاند. اين پارامترها شامل بازده موتور الكتريكي، بازده كمپرسور، بازده حرارتي كندانسور و اواپراتور مي باشند.

چگونگي انتقال حرارت و ضريب عملكرد در اينگونه از سيست مها به روشهاي تحليلي و تجربي محاسبه شده است . سيال عامل در پمپ حرارتي ، به محض تبخيرشدن، حرارت را از منبع حرارتي گرفته و با ميعان خود، آن را به جريان آب موجود در سيستم گرمايش منطقه اي تحويل م يدهد. در اين بررسي ضمن مرور ادبيات، در مسير بازخواني و تكميل مطالعات قبلي اگزرژي كه در اغلب موارد، ريشه در احصاء برگشت ناپذير يها دارد؛ يك برنامة رايانه اي به منظور محاسبات اگزرژتيكي تهيه گرديده است. اين بررس ي، تمام پارامترهاي مهم در طراحي را مورد توجه قرار داده است . نتايج اين تحليل علاوه بر مقايسه با استانداردJIS و تأييد صحت آنها، با يافت ههاي تجربي نيز مقايسه شده و تطابق مطلوبي در روند ضرورت بكارگيري پم پهاي حرارتي در سيست مها بدست آمده است.

پمپ هاي حرارتي، يكي از انواع سيستم هاي تهويه مطبوع براي تأمين گرمايش و سرمايش ساختما ن ها مي باشند . پمپ حرارتي در زمستان، گرما را از محيط خارج گرفته و به داخل ساختمان انتقال مي دهد و در تابستان، گرماي درون ساختمان را به محيط خارج منتقل مي نمايد . پمپهاي حرارتي بر اساس منبعي كه از آن جهت تبادل گرما و سرما استفاده مي كنند، به دو دسته اصلي پمپ حرارتي هوايي و زميني تقسيم مي گردند. در اين مقاله سيستم پمپ حرارتي هوايي معرفي شده و خواص، كاركرد، مزايا و نكات لازم جهت استفاده از اين سيستمها ارائه مي گردد

پمپهاي حرارتي در توليد گرمايش و سرمايش ، ساختمانهاي مسكوني، تجاري ، اداري و صنعتي مورد توجه قرار گرفته اند. نيروي محركه لازم جهت به حركت در آوردن كمپرسور مي تواند ، توسط موتور الكتريكي و يا يك موتور احتراق داخلي تأمين شود . پمپ حرارتي گاز سوز ، دستگاهي است كه انرژي لازم براي سرمايش و گرمايش را از حركت كمپرسور توسط يك موتور احتراق داخلي گازسوز ، فراهم مي گرداند. با توجه به هزينه هاي متفاوت انرژي الكتريكي و سوخت گاز طبيعي، مي توان هزينه هاي جاري كاركرد هر يك از اين دستگاهها را در مناطق مختلف ، تعيين نمود . نظر به فراواني گاز طبيعي و قيمت كم اين سوخت در ايران، استفاده از پمپ هاي حرارتي گاز سوز مي تواند بسيار سودمند باشد . در اين مقاله ، پس از تشريح مشخصه هاي سيستمهاي پمپ حرارتي گاز سوز ، هزينه هاي مصرف انرژي پمپ هاي حرارتي گاز سوز و الكتريكي براي دو گروه از محصولات شركتهاي توليد كننده اين وسيله، مقايسه شده است

قانون دوم ترموديناميك متضمن اين مفهوم است  كه يك فرايند فقط در يك جهت معين پيش مي رود و در جهت خلاف آن قابل وقوع نيست. اين محدوديت براي جهت وقوع يك فرايند, مختصه قانون دوم است.اگرسيكلي متناقض با قانون اول ترموديناميك نباشد, دليلي براين نيست كه آن سيكل حتماً اتفاق مي افتد. همين امر منجر به تنظيم قانون دوم ترموديناميك شده است. دو بيان كلاسيك از قانون دوم ترموديناميك وجود دارد كه هر دو بيانگر يك مفهوم اساسي هستند: بيان كلوين- پلانك و بيان كلازيوس ,  بيان كلوين- پلانك بر پايه توضيح عملكرد موتورهاي حرارتي است وبيان مي دارد كه غيرممكن است وسيله اي بسازيم كه در يك سيكل عمل كند و در عين حال كه با يك مخزن تبادل حرارت دارد اثري بجز صعود وزنه داشته باشد. اين بيان از قانون دوم ترموديناميك در بر گيرنده اين مضمون است كه غير ممكن است كه يك موتور حرارتي مقدار مشخصي حرارت را از جسم درجه حرارت بالا دريافت كند و همان مقدار نيز كار انجام دهد. بيان كلازيوس نيز يك بيان منفي است و اعلام مي دارد كه غير ممكن است وسيله اي بسازيم كه در يك سيكل عمل كند و تنها اثر آن انتقال حرارت از جسم سردتر به جسم گرمتر باشد. اين بيان بر پايه توضيح عملكرد پمپهاي حرارتي مي باشد و دربرگيرنده اين مفهوم است كه  نمي توان يخچالي ساخت كه بدون كار ورودي عمل كند. هر دو بيان كلاسيك از قانون دوم ترموديناميك نوعاً بيانهاي منفي هستند و اثبات بيان منفي ناممكن است. درباره قانون دوم ترموديناميك گفته ميشود  "هر آزمايش مربوطي كه صورت گرفته به طور مستقيم يا غيرمستقيم ﻤﺆيد قانون دوم بوده و هيچ آزمايشي منجر به نقض قانون دوم نشده است. همانگونه كه ذكر شد تنها گواه ما بر صحت قانون دوم ترموديناميك آزمايشات گوناگوني است كه همگي درستي اين قانون را ﺘﺄييد مي كنند. با اين همه در ترموديناميك كلاسيك سعي مي كنند نشان دهند كه اثبات معادل بودن دو بيان كلوين- پلانك و كلازيوس دليلي بر صحت قانون دوم ترموديناميك است. در حاليكه اين امر درستي قانون دوم را اثبات نمي كند. در اثبات اينكه دو بيان فوق الذكر معادل يكديگرند از يك مدل منطقي بهره جسته مي شود كه مي گويد: " دو بيان,  معادل هستند اگر صحت هر بيان منجر به صحت بيان ديگر گردد  و اگر نقض هر بيان باعث نقض بيان ديگر شود."  

 

 

   

 

 

 

 

در ترموديناميك كلاسيك ,معادل بودن دو بيان كلوين- پلانك و كلازيوس  با اين آزمايش ذهني استنتاج مي شود. در شكل نشان داده مي شود كه نقض بيان كلازيوس منجر به نقض بيان كلوين- پلانك مي شود. وسيله سمت چپ ناقض بيان كلازيوس است. زيرا كه يك پمپ حرارتي است كه نيازي به كار ندارد. وسيله سمت راست يك موتور حرارتي است.  در اينجا به دليل اينكه انتقال حرارت خالص با منبع درجه حرارت پايين وجود ندارد پس پمپ حرارتي و موتور حرارتي و منبع درجه حرارت بالا مشتمل بر يك سيكل ترموديناميكي است اما فقط با يك مخزن تبادل حرارت دارد  بنابراين نتيجه مي شود كه  ناقض  بيان كلوين- پلانك مي باشد. و گفته مي شود تساوي كامل اين دو بيان هنگامي اثبات مي شود كه نقض بيان كلوين- پلانك نيز موجب نقض بيان كلازيوس بشود. با اين وصف بايد بپذيريم كه دو بيان فوق, منتج از يكديگر هستند. " در اثبات معادل بودن چند گزاره اگر عبارتي بصورت B ↔A   بيان شده باشد آنگاه B  نتيجه A است و A هم نتيجه B , بعبارت ديگر  AوB معادل يكديگر هستند, بالعكس اگر A وB  معادل يكديگر باشند,  هريك از آنها نتيجه ديگري است.

 

 

 

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,400 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file129_1559624_7019.zip57.2k

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات